5年生の選手紹介

Players

6_Genki

6 Genki

7_Rui

7 Rui

8_Kenshin

8 Kenshin

9_Ayato

9 Ayato

12_Koudai

12 Kodai

13_Takumi

13 Takumi

15_Yuga

15 Yuga

17_kai

17 kai